Branntakstar

Gaute Losnegård, forfattaren av boka "Historia om Flora", har skrive av branntakstane over den gamle kyrkja i 1865 og den nye i 1873. Der får vi fleire interessante opplysningar. Mellom anna at det ikkje var omnar i kyrkja.

BRANNTAKST OVER EIKEFJORD KYRKJE FRÅ 1865

Aar 1865 den 17de October blev paa Ekefjord, L No 299 i Brandsø Thinglag, Sønd- og Nordfjords Fogderi, i følge mundtlige Forlangende af Markus Markussen Kalsvig, ved Lensmand Lind, foretaget Taxation over Ekefjords Kirke, der ønskes indlemmet i den almindelige Brandforsikringsindretning. Som Taxationsmænd vare efter Tilsigelse tilstede M Salomonsen, Axel Kleiven, Isak Krokevold og Kristoffer Qualvig, den sidste, hvis Functionstid udløb den 1ste Januar sidst – i stedet for Ole Olsen der uagtet tilsagd, ikke mødte. Paa Requirentens Vegne mødte Landhandler S Hopen.

Bemeldte Kirke, der er tømret og forsynet med oljemalet Bordklædning og Teglstenstag, er 24 Al lang 12 ½ Al bred, og 8 ¼ Al høi, og er i samme anbragt 8 Fag malede og beslaaede Vinduer, 2 smaae do., 1 enkel og 1 dobbel Dør, samt Galleri i den østlige Ende og Underklædning under Bjælkerne:
Den taxeredes enstemmig:
1990Spd
Taarnet, der er af Stenderværk med oljemalet Bordklædning,
2 Vinduer,1 dobbel Dør og Trappe, 6 Al langt og 6 Al bredt:
250  "
Kirkeklokken 100  "
Alteret 15  "
Prædikestolen 15  "
30 Stolestæder 60  "
Grundmuren under Kirken 70  "
  2500Spd

(Justert etter historisk konsumprisindeks tilsvarer det ein verdi på kr 670 000 i 2013 kroner. Red.anm.)

skriver to tusinde og fem hundrede Spd., hvilken Taxt Mænderne i Kraft av aflagt Ed erklærede ei at have anset høiere end til den sande Værdi uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffelse. Ildsted er ikke anbragt i Kirken. Afstanden fra Kirken til et nest beliggende Huus uden Ildsted er omtrent 60 Al. Nordenfor og vestenfor dette er i mindre Afstand end 75 Al beliggende 6 Huse, hvoraf 3 med Ildsteder, men forresten er til andre Huse over 75 Al.

Den for Reqvirenten Mødende, der gjordes bekjendt med Bestemmelserne i Brandforsikringslovens §§ 24 og 35, havde intet ved Beskrivelsen at erindre.

Forretningen sluttet

O Lind Mads Salomonsen C S Kvalvik

BRANNTAKST OVER EIKEFJORD KYRKJE FRÅ 1873

Aar 1873 den 8de November blev paa Ekefjord L No 299, Brandsø Thinglag, Sønd- og Nordfjords Fogderie, ved Lensmand O. Lind og undertegnede edfæstede Taxationsmænd, ifølge Ordfører Nøstdahls Forlangende foretaget Taxation over Ekefjords Kirke. Stedsvisitationen med paategnet Berammelse fremlagdes og acteres.

Det bemærkes, at nævnte Kirke, der under 17de October 1865 blev taxeret til Indlemmelse i Brandforsikringsindretningen for 2500 Spd, nu er forandret til Korskirke og forøvrig annerledes end den gamle med nye Stolesteder samt ny Prædikestol, Altertavle og Knæfald ligesom og Taarnet er fornyet og forandret.

For Rekvirenten mødte Landhandler S. Hopen.

Bemeldte Kirke, der er uden Ildsted, bestaar dels af Stenderværk med dobbel Paneling og dels af Tømmer, er oljemalet saavel udvendig som indvendig og forsynet med Bordklædning, og Teglsteenstag og Underklædning. Der er i samme anbragt 3 Gallerier med 2 Trapper, 3 doble beslaaede Døre, 8 store og 6 smaa Vinduer. Kirken er 8 ¼ Al høi under Gesimserne og hver af Fløierne 6 ¼ Al lange og 18 ¼ Al brede. I Taarnet, der er af Stenderværk med oljemalet Bordklædning og Zinktag og som er 6 Al bredt og 6 Al langt, er anbragt med en dobbel beslaaet Dør, Trappe, 3 Vinduer og Metalklokke. Udenfor hver af de 3 Indgangsdøre er ogsaa en Stenderværks Sval 1 ½ Al lang og bred 3 ½ Al høi, med Bordkledning paa 2 Sider og Teglstenstag. Taarnet har Væg fælles med Kirken. Den taxeredes enstemmig saaledes:

Selve kirken 2400 Spd
51 Stolesteder 102   "
Alteret med Knæfald 30   "
Prædikestolen 25   "
Taarnet 300  "
Klokkenmedbeslag 100  "
Tilbygningsrum eller svalerum  15  "
Grundmuren under Kirken 70  "
  3042 Spd


(Justert etter historisk konsumprisindeks tilsvarer det ein verdi på kr 680 000 i 2013 kroner. Red.anm.)

skriver tre Tusinde, to og firti Spd., der udføres med 3040. Taxterne erklærede Mændene i Kraft af aflagte Ed ei at have ansat høiere end til den sande Værdi uden Hensyn til Fordel af Beliggenhed eller Tomtens Beskaffelse.

Afstanden til nærmeste Hus beliggende i Sydost er 70 Al, nordenfor og vestenfor dette er i mindre Afstand end 75 Al beliggende 7 Huse hvoraf 4 med Ildsteder. Bestemmelserne i Reglernes § 21 iagttages.

Forretningen sluttet.

O Lind Anders A. Hoben L Haukaa Axel P Kleiven Kolben Lars. Florø

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd